Przejdź do treści

1. Organizatorem kursu/szkolenia/warsztatów jest Fundacja Reaktywacja 50+, KRS: 0000864999, NIP: 5272939188, Regon: 387330861 ,  00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 lok. 803.

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztatach jest:
a) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
b)  wniesienie pełnej opłaty.
c) w przypadku osób niepełnoletnich dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w kursie.

3. O pierwszeństwie przyjęcia na listę uczestników decyduje  kolejność wpływu opłat za kurs.

4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na kurs/szkolenie/warsztaty jest równoznaczne z internetowym zawarciem umowy sprzedaży usługi i powoduje konieczność uiszczenia opłaty. Opłatę należy uiścić maksymalnie do 5 dni roboczych od chwili otrzymania maila zwrotnego z instrukcjami.

5. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na warsztaty zgłaszający otrzyma maila zwrotnego z dalszymi instrukcjami zawierającymi – dokładny adres miejsca warsztatów, godziny zajęć, co należy ew. ze sobą zabrać i nr konta na który należy wnieść opłatę za kurs/warsztaty.

6. Jeżeli opłata zostanie wniesiona już po uzyskaniu przez organizatora kompletu uczestników, wpłacający zostanie zapisany na następny wolny termin kursu/szkolenia/warsztatów z gwarancją uczestnictwa lub otrzyma zwrot wpłaconych środków – do wyboru.

7. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z ewentualnymi kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.

8. Organizator warsztatów/kursu nie stawia żadnych ograniczeń w zakresie wieku, płci i urody.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku  przyczyn losowych lub zbyt małej ilości zgłoszeń (w tym przypadku gwarantujemy zwrot 100% wpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub przeniesienie zgłoszenia i wpłaty na następny, najbliższy odpowiadający zgłaszającemu się termin kursu/szkolenia/warsztatów). Zwrot gotówki nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty podania numeru konta, na które organizator ma zwrócić pieniądze. W przypadku odwołania kursu z przyczyn losowych lub zbyt małej liczby uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystane, opłacone wcześniej przez uczestników noclegi, wyżywienie i koszty transportu.

10. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w warsztatach do 14 dni od terminu zgłoszenia – zwrot 100% opłaty, jednak gdy zgłoszenie nastąpiło na mniej niż 14 dni  przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot opłaty nie przysługuje. Zwrot gotówki nastąpi w ciągu 14 dni od daty podania numeru konta, na które organizator ma zwrócić pieniądze.

11. Uczestnik kursu zobowiązany jest do maksymalnego zaangażowania w zajęcia i nie przeszkadzania innym uczestnikom.

12. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.

13. Osoby nie stosujące się do zasad regulaminu kursu mogą zostać wykluczone z udziału w zajęciach bez zwrotu poniesionych kosztów.

14. Z udziału w niektórych zajęciach osoby mogą być zwolnione  na własne życzenie, jednak nie przysługuje im zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia.

15. Organizator ma prawo zmienić termin i miejsce kursu/szkolenia/warsztatów, o czym ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem, pisemnie lub telefonicznie.