30 kwietnia 2018

Regulamin kursu

 1. Organizatorem kursu/szkolenia/warsztatów jest Agencja   , ,  00-227 Warszawa, ul. Freta 25 lok. 12.

 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztatach jest:

  a) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. (Po wysłaniu formularza, osoba zgłaszająca sie otrzyma maila z dalszymi instrukcjami.)

  b) wniesienie pełnej opłaty.

  c) w przypadku osób niepełnoletnich dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w kursie.

 3. O pierwszeństwie przyjęcia na listę uczestników decyduje  kolejność wpływu opłat za kurs.

 4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na kurs/szkolenie/warsztaty jest równoznaczne z internetowym zawarciem transakcji zakupu usługi i powoduje konieczność uiszczenia opłaty. Opłatę należy uiścić maksymalnie do 5 dni roboczych od chwili wysłania zgłoszenia.

 5. Jeżeli opłata zostanie wniesiona już po uzyskaniu przez organizatora kompletu uczestników, wpłacający zostanie zapisany na następny wolny termin kursu/szkolenia/warsztatów z gwarancją uczestnictwa lub otrzyma zwrot wpłaconych środków – do wyboru.

 6. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z ewentualnymi kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń (w tym przypadku gwarantujemy zwrot 100% wpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub przeniesienie zgłoszenia i wpłaty na następny najbliższy odpowiadający zgłaszającemu się termin kursu/szkolenia/warsztatów). Zwrot gotówki nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty podania numeru konta, na które organizator ma zwrócić pieniądze.

 8. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w warsztatach do 14 dni od terminu zgłoszenia – zwrot 100% opłaty, jednak gdy zgłoszenie nastąpiło na mniej niż 10 dni  przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot opłaty nie przysługuje. Zwrot gotówki nastąpi w ciągu 14 dni od daty podania numeru konta, na które organizator ma zwrócić pieniądze.

 9. Uczestnik kursu zobowiązany jest do maksymalnego zaangażowania w zajęcia i nie przeszkadzania innym uczestnikom.

 10. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.

 11. Osoby nie stosujące się do zasad regulaminu kursu mogą zostać wykluczone z udziału w zajęciach bez zwrotu poniesionych kosztów.

 12. Z udziału w niektórych zajęciach osoby mogą być zwolnione  na własne życzenie, jednak nie przysługuje im zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia.

 13. Organizator ma prawo zmienić termin i miejsce kursu/szkolenia/warsztatów, o czym ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem, pisemnie lub telefonicznie.

24